A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyeleti rendszer) a köznevelési intézményekben

A magyar köznevelési rendszer minőségének – hatékonysági, eredményességi és méltányossági mutatóinak – javítása érdekében az oktatásirányítás új szerkezetű intézményhálózatot, irányítási és ellenőrzési modellt vezetett be.

Az Európai Unió legtöbb tagállamához hasonlóan Magyarországon is működik egy egységes, nyilvános szempontsor alapján kialakított, rendszeres külső szakmai ellenőrzés és értékelés.

Az ellenőrzés a pedagógus munkájának legfontosabb területeire vonatkozik: a tanulók személyiségének fejlesztése, a beilleszkedési, magatartási nehézségek csökkentése, a tehetség, képesség kibontakozásának segítése, a felzárkóztatás, a pedagógiai folyamat tervezése, a pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, a tanítási-tanulási folyamatban alkalmazott módszerek megfelelősége vagy épp a kommunikáció és a szakmai együttműködés. 

A vezetők esetében mindez kiegészül a vezetői munka speciális területeivel. Az ellenőrzés során vizsgálni kell a vezető felkészültségét, vezetői alkalmasságát, a tanulás és tanítás, a változások, önmaga, mások és az intézmény stratégiai vezetését és operatív irányítását. Emellett a vizsgálat kiterjed a pedagógiai munka eredményességének, minőségének mérésére, értékelésére, fejlesztésére és a pedagógusok, a szülők, a fenntartó és a működtető közötti kapcsolatépítés sikerességére, minőségére.

Az intézményellenőrzés legfontosabb területei – az említetteken túl – a pedagógiai program megvalósítása, az együttműködés, a munkamegosztás, a tanulói eredmények és a partnerek elégedettsége. Ugyanakkor az intézményellenőrzés a pedagógusok ellenőrzésére épül, az intézményértékelés gerincét az adja, hogy az ott dolgozó pedagógusokat korábban hogyan értékelték. 

A cél egyértelműen a nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődésének támogatása, melyet a pedagógus, az intézményvezető és az intézmény ellenőrzésén és értékelésén keresztül kíván elérni a jogalkotó. A nevelő-oktató munka - egységes és nyilvános standardok alapján történő - ellenőrzése képes lesz megmutatni az intézmény egyéni pedagógiai arculatát, erősíteni a gyermekközpontú nevelést és a minőségi pedagógiai munkát, továbbá elősegíteni a mindezekhez való egyenlő hozzáférést.

Hosszú távú célként jelenik meg a pedagógusok és az intézmények körében a pedagógiai értékek bemutatása, a jó gyakorlatok elterjesztése és végső soron egy egységesen jó szakmai színvonalú köznevelés biztosítása. Olyan intézményrendszer megteremtése, ahol a tanulók lehetőséget kapnak képességeik fejlesztésére, kibontakoztatására, és amelyből értékes, alkotóképes és a társadalom számára hasznos felnőttként lépnek ki.

Iskolánk pedagógusainak részvétele a pedagógiai-szakmai ellenőrzési folyamatban:

Nevelőtestületünkben 3 pedagógus szaktanácsadóként segíti a megye pedagógusainak felkészülését a minősítő vizsgákra, eljárásokra és tanfelügyeleti ellenőrzésekre. Közülük egy kollegánk vezető szaktanácsadó, részt vesz a szaktanácsadók támogatásában, ellenőrzésében.

4 pedagógus szakértőként más intézményekben végez minősítéseket és szakmai ellenőrzéseket, közülük egy fő auditor szakértő, akinek a rendszerben tevékenykedő szakértők ellenőrzése is feladata.

Ellenőrzések iskolánkban

A dokumentumot minden tanév I. félévét követő 15. napig aktualizáljuk

2014.

Szakértői feladatokra felkészítő képzés részeként négy pedagógusnak volt tanfelügyeleti ellenőrzése. Az ellenőrzés nem az iskolában, hanem egy Budapesten tartott vizsga keretében zajlott. Az ellenőrzést két vizsgáztató és egy leendő pedagógus szakértő végezte. Az óralátogatást videós órafelvétel megtekintésével valósult meg. Az ellenőrzés minden más eleme a későbbi eljárásokhoz hasonlóan valósult meg.

Eredmény: Mind a négy pedagógus 100 százalékpont értékelést kapott a tanfelügyeleti ellenőrzés során.

Összteljesítmény: 100%

2015.

Intézményünkben nem volt tanfelügyeleti ellenőrzés.

2016.

Az év során öt pedagógus ellenőrzés (03.21., 03.23., 03.28., 04.11., és 10.31.) és vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés (03.30.) volt intézményünkben. A legalacsonyabb elért eredmény 98 százalékpont, a legmagasabb 100 százalékpont.

Az ellenőrzések során elért összteljesítmény: 99,66 %

2017.

A 2017. évre csak intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre jelölte ki iskolánkat az Oktatási Hivatal. Az ellenőrzés látogatási napja 2017. október 19.
A tanfelügyelet eredménye itt elérhető.

/container -->